< Wedstrijden tot en met 19 april 2015
20.04.2015 21:00 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: Nieuws

van het bestuur...


Van het bestuur...

Alweer is er een seizoen voorbij; het derde voor ons. Op maandag 20 april zullen wij in de Algemene Jaarvergadering ons beleid en onze daden toelichten en verantwoorden.  Een samenvatting geven we alvast via deze rubriek.

Vreugde en verdriet

Set Up brengt ieder jaar weer kampioenen voort.

Meisjes A en C2 en het Cool Moves Volleybal-team 5.1 zijn onze winterkampioenen! Team C2 is ook aan het eind van dit seizoen kampioen geworden. Meisjes A worden hopelijk ook kampioen.

Zondag 29 maart is team 4.1.  glansrijk kampioen geworden. Ze hebben geen enkele wedstrijd verloren en zijn dus de terechte kampioen. Van harte gefeliciteerd meiden, coaches en trainers.

Ook team 4.2 is glansrijk kampioen geworden, met maar liefst 8 punten voorsprong op de nr. 2. Van harte gefeliciteerd meiden, coaches en trainers.

En we verwachten het kampioenschap van meisjes  B1 en C1.

Bij de senioren hebben we ook een kampioen: Dames 1.

Ook voor enkele individuele Set Uppers was het een succesvol jaar. Begin 2014 werd Stephanie van Dijck uitgenodigd voor een proeftraining voor Jeugd Oranje; tijdens het sportgala 2014 van de gemeente Horst aan de Maas werden de Raft-zusjes Fieke en Anne Reijntjes uitgeroepen tot sporters van het jaar 2013;

En ook werd bekend dat 5 speelsters (lichting 2000 -2001) van Set Up mochten deelnemen aan de selectietrainingen van Jeugd Oranje. Dit zijn: Annabel Zwerver, Emma Jenneskens, Melanie Deenen, Dagmar Boom en Eke Denessen. Dagmar is nog steeds geselecteerd.

Diverse leden doen mee aan de talententraining.

Kortom: onze jeugd is zeer succesvol, met dank aan onze goede trainers.

Er was ook verdriet. In oktober moesten we afscheid nemen van Marc Kleeven, speler van Heren recreanten 1.

Beleid

Een aantal belangrijke onderdelen van beleid zijn gedurende dit jaar geregeld aan bod gekomen:

·         Het financiële beleid;

·         Het archief;

·         De sponsoring;

·         Samenwerking met andere verenigingen;

·         Het “honkgevoel” van onze vereniging.

 

Financiën

We zijn dit seizoen gestart met een nieuw contributiebeleid na instemming van de ALV in april 2014. Aanleiding is en was het sluitend krijgen van onze begroting. De inning van de contributie heeft geleid tot de vraag of het mogelijk is de betaling te doen plaatsvinden in termijnen. We zullen dit aan de ALV van april 2015 voorleggen. De betaling van onze prestatieve trainers hebben we geregeld via de zgn. IB-47 constructie. Hierdoor zijn we gevrijwaard van BTW-heffing.

Het bewaken van de begroting is een steeds terugkerend onderwerp tijdens de bestuursvergaderingen. De balans tussen inkomsten en uitgaven blijft precair!

Werkgroep secretariaat

Een groep leden heeft het bestuur geholpen met het opschonen van het papieren archief. Ook andere “secretariaatstaken” zijn daarbij aan bod gekomen. Zo heeft Wilma Hendriks zich beziggehouden met alles wat er binnenkomt bij info@vcsetup.

Ten aanzien van het archief hebben we het volgende afgesproken:

·         Financiële stukken van de afgelopen 7 jaar bewaren (voor ons: seizoenen 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-20111; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014). Enkele “nostalgische” stukken uit de voorafgaande jaren worden ook bewaard.

·         Secretariaatsstukken: ook weer de afgelopen 7 seizoenen plus de voorafgaande hoogtepunten uit de historie van VC Set Up.

De werkgroep heeft veel werk verricht. We zijn nu aangeland bij de fase van scanning en digitalisering. Op onze website komt een aparte toegang tot ons secretarieel archief.

Al met al zijn we veel dank verschuldigd aan de werkgroep secretariaat: Karin Vestjens; Wilma Hendriks; Truus Marcellis; Truus Arts.

Sponsoring

Het bestuur heeft nagedacht over de mogelijkheid van teamsponsoring en hiertoe een beleidsnotitie opgesteld. In overleg met de klankbordgroep hebben we dit nieuwe beleid nog even geparkeerd, maar in de praktijk diende zich al snel een mogelijkheid aan. Middels een contract met het bestuur is er nu shirtsponsoring binnen onze vereniging. Het bestuur zal erop toezien, dat deze ontwikkeling niet leidt tot “eilandjes” binnen onze vereniging.

Er is nagedacht over een actie “vrienden van VC Set Up”, met name bedoeld voor onze jeugdleden. Het bestuur heeft een plan hiertoe opgesteld. De bedoeling was om opa’s en oma’s uit te nodigen een jaarbedrag te doneren, bijvoorbeeld voor de nieuwe tenues van de jeugdleden.

Er waren al twijfels bij de klankbordgroep, maar ook de Jeugdcommissie was geen voorstander van dit plan. Het bestuur heeft het plan nu even geparkeerd en zal om reacties vragen tijdens de ALV.

Samenwerking met andere verenigingen

Het bestuur heeft geparticipeerd aan twee bijeenkomsten van Nevobo over samenwerking met andere verenigingen.  We hebben deze bijeenkomsten voorbereid met de klankbordgroep. Allereerst hebben we het doel omschreven: Continuïteit in aanbod in de sporthal te Meerlo.

Een aantal suggesties worden genoemd:

·         Begin met concrete activiteiten en leg de agenda’s van de gesprekspartners naast elkaar. Kanttekening daarbij: Zijn we een aantrekkelijke partner omdat we veel te brengen hebben en/of kunnen we ook wat halen?

·         Samenwerking kan misschien nu niet direct urgent zijn, maar kijk naar de gegevens over de toekomst: terugloop jeugd! Daarnaast zijn er ook kwetsbare onderdelen van onze vereniging. Stel bijvoorbeeld dat Angelique ons gaat verlaten? Kunnen we dat opvangen? We denken daar verschillend over.

·         Ga de financiële constructies vergelijken, middels de begrotingen van de verschillende verenigingen.

Bespreek de mogelijkheid van het samenvoegen van teams, die roulerend in de verschillende dorpen spelen.

·         Zoek naar een vergroting van het aanbod: mixavonden, aanbod voor ouderen, vrije inloopavonden, clubavonden. Welke ervaringen zijn er elders?

Naar aanleiding van een uitvoerige discussie over het al dan niet sterke clubgevoel van VC Set Up, is een uitwisseling hieromtrent een mogelijkheid. Enkele gedachten hierbij waren:

·         Hebben we een welkomstpakket voor nieuwe leden? 

·         Eigen clubgevoel ontwikkelen samen met de beheerder van ’t Tumpke.

Als voorbereiding op de tweede avond van Nevobo stelden we het volgende vast. We willen praten over samenwerking met verenigingen die enigszins in de buurt liggen, omdat daarmee de samenwerking praktische meerwaarde kan krijgen (denk bijv. aan het samenvoegen van teams).                    

Daarnaast bieden wij aan:

·         Informatie over een sterke jeugdopleiding.

·         Informatie over een goed lopend beachvolleybaltoernooi.

Wij vragen informatie over:

·         Succesvolle aanwas senioren.

·         Succesvolle aanwas jongens.

·         Verruiming aanbod (65+; vrije inloopavonden; clubavonden; BSO-aanbod)

·         Versterking “clubgevoel”

Ook leek het ons een goed idee om het financiële beleid met elkaar te delen, via het uitwisselen en vergelijken van begrotingen.                                                                               

 Op de tweede avond hebben we gesproken met Hovoc en SV Aspargos. We spraken over de ledenwerving bij Heren (en jongens). Zowel uit onze groep als uit andere groepen kwamen er allerlei ideeën, waarvan overigens de vraag is of ze echt zullen helpen.                                                                                                                 Een opsomming:

·         Smashball clinics samen met de basisscholen aanvragen;

·         Samenvoegen van heren-/jongensteams met andere verenigingen;

·         Trainingen samenvoegen;

·         Basisscholen toernooien; idem op scholen voor voortgezet onderwijs;

·         Breed lidmaatschap: voetbal/volleybal (samen met voetbalclub)

·         Oude toppers inzetten;

·         Eigen trainers lessen laten geven op basisscholen;

·         Back to school: oudere leden terug naar de basisschool;

·         “Was ik maar groot”: 1 x per jaar trainen met senioren;

·         Samenwerken met kbo (65+);

·         Aanvragen via Join: subsidie mogelijk;

·         Sportimpuls benutten: februari! Laatste ronde! www.sportindebuurt.nl;

We spraken ook nog even over het clubgevoel. Bij Hovoc hebben ze een eigen kantine en is er een inrichtingscommissie ingesteld, die de kantine met de clubkleuren heeft “bewerkt”.

Veel is afhankelijk van de gastvrijheid in/van de kantine, waarin men samenkomt.

We hebben met SV Aspargos afgesproken om een start te maken met een overlegronde, samen met (bijv.) Brovoc. Andere verenigingen hebben best wel profijt van deze vorm van geregeld overleg. Inmiddels heeft een eerste informele bijeenkomst plaatsgevonden. In augustus komt er een vervolgbijeenkomst, waarbij ook Olsredlem wordt uitgenodigd.

Het “honkgevoel

De voorzitter heeft samen met Henk Steeghs een tweetal bijeenkomst gehad met de beheerders van ’t Tumpke over een versterking van het “honkgevoel” van VC Set Up.

Daaruit is het volgende gekomen:

·         Een eigen bekerkast in ‘t Tumpke. Ja aan de pilaar mooi aan te brengen. Wij gaan op zoek naar de bekers en de kast.

·         Vlag en logo aan de wand aanbrengen.

·         Kleedjes op tafel met de kleuren van VC set Up. Ja, door VC Set Up aan te schaffen en te gebruiken op verenigingsavonden. Een verenigingsavond is (bijv.) 1x in de 6 weken en er worden dan snacks geserveerd. Het bestuur zal ook niet spelende of trainende leden uitnodigen aanwezig te zijn na afloop van de training.

·         Tijdens het napraten van training en wedstrijd worden er naast de consumpties nootjes op tafel gezet.

·         Bepaalde avonden worden door Set Up georganiseerd, waarbij de opbrengsten voor de club zijn.

Bijvoorbeeld een play-back-show organiseren. Een installatie is aanwezig. Een draaiboek is bij de voetbalveteranen?

·         Zaterdagmorgen koffie schenken: wij mogen het apparaat van Twan en Gertie gebruiken. VC Set Up zorgt voor de koffie. ’t Tumpke zal open zijn.

·         VC Set Up verzorgt de PD-wedstrijden en bekerwedstrijden. We kopen in bij Twan en Gertie en de opbrengsten zijn voor VC Set Up.

·         Een clubblad van VC Set Up uitgeven (bijv. 2x per jaar).  Zie voorbeeld van BROVOC.

·         Een informatiescherm in ’t Tumpke aanbrengen. Twan en Gertie gaan op onderzoek uit naar de mogelijkheden.

Een aantal andere punten zijn dit jaar ook aan bod gekomen:

·         Communicatie over onze wedstrijden en resultaten. Onze nieuwe trainer Koen heeft hierin het voortouw genomen. Ook heeft hij plannen over de Public Relations voor onze vereniging. Helaas heeft het bestuur daar nog geen actie in kunnen nemen.

·         We hebben geprobeerd trainers en coaches te interesseren voor scholing in het kader van het beleid “naar een veiliger sportklimaat”. Dit heeft helaas nog niet geleid tot deelname.

·         Volgend jaar op 27 mei bestaan we 50 jaar. We hebben een werkgroep Jubileum opgericht en Hans en Karin Vestjens gaan deze werkgroep leiden.

We hebben met de klankbordgroep gesproken over “hoe we er voor staan” als vereniging. Dit heeft geleid tot de volgende gedachten:

Bestuurlijk staat er een degelijk fundament. Ten aanzien van het technisch beleid, is er een meer lange termijn visie nodig. Het technisch niveau is in de loop der jaren ook flink gegroeid en dat onderstreept de noodzaak. Er zijn vragen als: wat is ons ambitieniveau? Hoe hoog willen we spelen?

Belangrijk thema daarbij: de overgang van de jeugd naar de senioren. Hoe willen we de balans tussen breedtesport en topsport? Kortom: er moet een technisch beleidsplan komen!

Het takenpakket van het bestuur wordt uitgebreider (denk aan de samenwerking). Daarom is ook een uitbreiding van het bestuur naar 3 of 5 personen gewenst. Dan kun je ook de taken beter verdelen en de lijntjes naar de werkgroepen kort houden.

VC set Up moet streven naar een eigen honk. Het (gedeeltelijk) beheerschap van ’t Tumpke is een optie die we moeten verkennen.

Er zijn nu nog veel vrijwilligers, maar voor de toekomst zal er een nieuw vrijwilligersbeleid moeten worden ontwikkeld.

De aanwezigheid van heren in onze vereniging is een zorgpunt. Hoe ziet de toekomst eruit?

Ons beachvolleybaltoernooi is een mooi visitekaartje, maar er moet meer komen. VC Set Up moet bekend komen te staan als een gastvrije vereniging.

Bij deze toekomstbespiegelingen is naast de rol van het bestuur, ook de rol van de klankbordgroep onmisbaar. Hiermee moeten we doorgaan.

En tenslotte:

Het dauwtrappen van VC Set Up was weer een succes.

We hadden een drietal buitengewoon succesvolle beachvolleybaltoernooien op “ons” terrein bij camping het Karrewiel.

Ook de potgrondactie was weer een succes, evenals het jeugdkamp.

Alle betrokken vrijwilligers verdienen onze dank.

En, er komt een nieuwe jeugdactie: auto’s wassen!

VC Set Up is nog steeds een actieve vereniging en we zijn er trots op om samen met de leden hieraan deel te nemen.

 

april 2015,

namens het bestuur,

 

Marcel de Groot, voorzitter.